تصاوير منتخب

اطلاعیه

بازرسی_صنف_مترجمان_کرمانشاه

  حساب کاربری افراد زیر به علت معرفی نادرست فعالیت های صنف مترجمان کرمانشاه،ارایه اطلاعات غیر واقع،اعلام سوء استفاده از مترجمان توسط هیئت مدیره در مراکز وزارت علوم و همچنین عدم پاسخگویی مناسب بعد از پیگیری هیئت مدیره مسدود گردید.

کد مترجمی:1716

کد مترجمی:1726

کد مترجمی:1731

کد مترجمی:1737

کد مترجمی:1740

کد مترجمی:1741

و

کد مترجمی1722 تا تصمیم نهایی هیئت مدیره به حالت تعلیق درآمده و از دسترس خارج گردیده است.

لطفاً نسبت به هرگونه اطلاعات متعهد و صادق باشید